Innspill til revidert nasjonalbudsjett 2017 - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Innspill til revidert nasjonalbudsjett 2017

Norges Skogeierforbund deltok denne uken på høring om revidert nasjonalbudsjett 2017.

I høringen tok Skogeierforbundet opp forhold rundt Fornybar AS, ulv, og omdisponering på Klima- og miljødepartementets budsjett.

Skogeierforbundet mener det er positivt at  det er nedsatt et utvalg for å vurdere kapitaltilgangen i Norge. Utvalget skal levere sin innstilling innen 1. mars 2018. Det er viktig at dette arbeidet ikke bidrar til en ytterligere forsinkelse av Fornybar AS eller forsinker skattekredittordningen for skogeiere som investerer i skogforbrukende industri. Forslag til skattekredittordning skal presenteres av regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2018.

Skogeierforbundet tok også opp regjeringens forslag om å bevilge 40 millioner kroner til en ny tilskuddsordning til kommuner innenfor ulvesonen, til merking og til økt kunnskap og formidling. Norges Skogeierforbund vil peke på at det er viktigere at Stortingets ulvepolitikk nå blir gjennomført enn at det bevilges mer penger til disse formålene.

Norges Skogeierforbund mener at 12 millioner kroner av de midlene som er foreslått bevilget til ulv, bør brukes til å etablere en ordning for å kompensere for grunneiers økonomiske tap knyttet til jaktretten. En slik ordning må utredes i samråd med aktuelle næringsorganisasjoner.

Brevet fra Skogeierforbundet til Stortinget kan du finne øverst til høyre på denne siden. Der ligger også Skogeierforbundets brev til regjeringen om revidert nasjonalbudsjett.