Lavere aktivitet i skognæringen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Lavere aktivitet i skognæringen

Det er synkende etterspørsel etter trelast både innenlands og i eksportmarkedet. Skog- og trenæringen frykter store konsekvenser for drift og lønnsomhet, skriver Landbruksdirektoratet på sin nettside.

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

Synkende etterspørsel etter trelast

Koronaepidemien fører til lavere aktivitet i mange sektorer i samfunnet, også i skognæringen. Mange sagbruk melder nå om redusert innkjøring av tømmer, skriver Landbruksdirektoratet på sin nettside.

Seksjonssjef Vibeke Selnes i Landbruksdirektoratet sier at de ser på ulike tiltak som kan bøte på koronaproblemene for skognæringen.

– Det er synkende etterspørsel etter trelast både i eksportmarkedet og i bygg- og anleggsbransjen her i Norge, forteller seksjonssjef Vibeke Selnes i Seksjon skog i Landbruksdirektoratet. – Flere hogstlag og entreprenører sliter nå med å holde aktiviteten oppe. Vi fikk de første bekymringsmeldingene for en liten uke siden, og det er dessverre grunn til tro at utviklingen vil eskalere, med de konsekvensene det kan få for lønnsomhet og videre drift.

Vibeke Selnes er seksjonssejf i seksjon skog i Landbruksdorektoratet. Foto: Landbruksdirektoratet.

Massevirke hoper seg opp i skogen

Enkelte steder hoper massevirke seg opp ute i skogen. – Situasjonen er foreløpig litt uoversiktlig. Vi trenger derfor raskt å gjennomføre en faglig vurdering av hvilke tiltak og satsninger som vil ha best effekt for å holde hjulene i gang, sier Selnes.

– Næringen er i tillegg bekymret for vårens plantesesong som starter i april. Mangelen på utenlandsk arbeidskraft rammer også skogbruket, sier Selnes.

– Går foreløpig noenlunde normalt

Administrerende direktør Per Skorge i Norges Skogeierforbund bekrefter at det er stor uro også i verdikjeden for skog- og tre om dagen.

Om vi begynner med status rundt skogsdriften, vet vi at noen hogstlag er satt på vent, men stort sett har vi inntrykk av at skogsdriften går noenlunde normalt foreløpig, men det er stor usikkerhet og store endringer nesten fra dag til dag i situasjonen.

– I noen kommuner har vi opplevd at lokale karantenebestemmelser har skapt tilløp til problemer for noen hogstlag eller transport mellom kommunegrensene. Dette har da blitt tatt opp og har stort sett løst seg. Jeg vil derfor påpeke at det nå er viktig at man ikke unødig setter ut slike snubletråder som gjør det vanskelig å drive normal næringsvirksomhet der dette ellers er mulig. Målet for oss i skogeiersamvirket er å holde hjulene i gang så godt som mulig innenfor de rammene smitteverntiltakene setter, sier Skorge.     

Per Skorge er administrerende direktør i Norges Skogeierforbund. Foto: Gina Aakre.

Ser utfordringer hos sagbrukene

Selv om skogbruket altså ifølge Skorge i stor grad altså er i stand til å levere tømmer som avtalt til både sagbruk og industri i dag, ser han samtidig at markedet på mottakersiden er i ferd med å endre seg som følge av korona-tiltakene i Norge.

– Vi ser allerede de første utfordringene på sagbrukssiden, hvor uroen i byggmarkedet både for boliger og næringsbygg har begynt å slå inn, slik at særlig sagbrukene når vurderer situasjonen nøye, og vurderer å nedskalere produksjonen, sier han.

Fallende etterspørsel etter papir

– Innenfor treforedlingsindustrien og de som bruker massevirke, da tenker jeg særlig på Borregaard og Norske Skog, her i Norge, går det foreløpig som normalt. Likevel er det grunn til å forvente at vi på papirmarkedet vil komme til å se redusert etterspørsel i tiden som kommer. Unntaket her er naturligvis hygienepapir/tissue, som det er økende etterspørsel av i øyeblikket, men her har vi dessverre liten produksjon i Norge, sier Skorge.

– Etter hvert som både sagbruk reduserer aktiviteten og etterspørselen etter papir avtar, vil dette naturligvis også slå tilbake på verdikjeden bakover til oss i skogbruket. Vi er derfor i tett dialog med både Landbruksdirektoratet for å se på tiltak som kan hjelpe vår verdikjede å holde hjulene mest mulig i gang, slik at vi i størst mulig grad bidrar til å gjøre den økonomiske krisen minst mulig, sier han.

Ber om tiltak fra myndighetene

Blant tiltakene næringen har lansert er blant tiltak for å få nok arbeidskraft til å få plantet ut 25 millioner skogsplanter som er planlagt plantet i år. Videre har vi bedt om tiltak for å opprettholde og utnytte kapasiteten i skogbruket mest mulig og for å avhjelpe situasjonen inn mot industrien. Det haster veldig med å få på plass tiltak nå. Tidsfaktoren er svært viktig for at tiltakene skal ha effekt. Vi skal diskutere disse tiltakene med myndighetene i de nærmeste dagene og jeg er optimist på at myndighetene også er ivrige etter å bidra, slik at vi i fellesskap får på plass gode og målrettede tiltak raskest mulig, sier Skorge.

Beredskapsgruppe opprettet

På bakgrunn av den ekstraordinære situasjonen er det opprettet en beredskapsgruppe i Landbruksdirektoratet. Gruppen samler informasjon, vurderer ekstraordinære tiltak innenfor direktoratets forvaltningsrammer og rapporterer løpende til Landbruks- og matdepartementet.

– Vi har tett kontakt med Skogeierforbundet, Norskog, MEF, Fylkesmannen og andre sentrale aktører. Det vil gi oss rask og god oversikt over konsekvensene av lavere etterspørsel etter sagtømmer og redusert aktivitet i virkesomsetningen generelt. Vi ser på ulike tiltak, og vridning av aktivitet over på mer arbeidsintensiv drift som f.eks. tynning, sier Vibeke Selnes.

Landbruksdirektoratet har også opprettet kontakt med NVE og vegmyndighetene for å lufte mulighetene for entreprenørene i andre sektorer. I tillegg vurderes tiltak for å få opp aktivitet på planting basert på innenlandsk arbeidskraft.