Massiv motstand mot KLDs ulveforslag - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Massiv motstand mot KLDs ulveforslag

Det er massiv motstand mot KLDs nylige forslag om å endre naturmangfoldloven. Også departementets tolkning av eksisterende lovverk får sterkt kritikk.

Norges Skogeierforbund har, sammen med en rekke andre organisasjoner gitt innspill til Klima- og miljødepartementet om hvordan naturmangfoldloven og Bern-konvensjonen bør tolkes. De samme organisasjonene har også sendt inn høringssvar på forslaget fra KLD om å endre naturmangfoldloven. Organisasjonene kommer med sterkt kritikk mot forslaget. Følgende organisasjoner står bak innspillene:

  • Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS)
  • NORSKOG
  • Norges Skogeierforbund
  • Norges Jeger og Fiskerforbund (NJFF)
  • Norsk Sau og Geit (NSG)
  • Norges Fjellstyresamband (NFS)

Organisasjonene vil innledningsvis påpeke at de finner det oppsiktsvekkende at KLD først inviterer ulike organisasjoner til innspill om gjeldende lovverk, og før uttalefristen er ute fremmer nytt lovendringsforslag med høringsfrist på tre virkedager. Organisasjonene har allerede brukt store ressurser på juridiske innspill basert på et annet grunnlag enn det departementet nå presenterer.

De overnevnte organisasjoner motsetter seg departementets forslag til endringer i lov og forskrift. Organisasjonene kan ikke se at departementets forslag besvarer Stortingets anmodning til regjeringen i vedtak 440 fra 31. januar 2017. Organisasjonene kan heller ikke se at departementets forslag på noen måte løser det problem departementet selv har skapt ved ikke å ha foretatt en full harmonisering av naturmangfoldloven (nml.) § 18 med tilhørende forskrifter og Bernkonvensjonen art. 9 nr. 1. Departementets forslag innebærer ingen lojal etterlevelse av det forlik et bredt flertall på Stortinget inngikk 6. juni 2016 ved det såkalte «ulveforliket.»

Organisasjonene anbefaler følgende videre fremdrift i saken:

  • Adgangen til lisensjakt etter gjeldende rett kan gjennomføres slik det ble forutsatt i Stortingets vedtak i Innst. 330 S (2015-2016). Det er organisasjonenes syn at slik adgang til lisensjakt er i samsvar med Bernkonvensjonen, og at det i en sak som denne er fullt samsvar mellom konvensjonens art. 9 nr. 1 og nml. § 18 om de vilkår som må være innfridd før vedtak om uttak av fredet rovvilt kan finne sted
  • Organisasjonene vil anbefale at rovviltforskriften straks endres ved at henvisningen i forskriften § 2 bokstav g til viltloven § 12 som hjemmel, erstattes med henvisning til nml. § 18 i sin helhet som hjemmel, og at kommentarene til forskriften § 10 første ledd endres tilsvarende. 
  • Organisasjonene anser det ikke nødvendig med noen lovendring for en etterlevelse av Stortingets vedtak.
  • Det forutsettes at det foreligger opplysninger av faktisk karakter som kan dokumentere at vilkårene for vedtak om felling i nml. § 18 bokstav b og bokstav c er oppfylt.

 En endring av forskriften kan straks foretas uten høring i tråd med forvaltningsloven (fvl.) § 37, som gir adgang til å unnlate høring når slik høring «må anses åpenbart unødvendig.» Når stortingsflertallet har vedtatt hvilken endring som skal foretas i forskriften, er ordinær høring åpenbart unødvendig.

Også Nationen omtaler saken i dag. Til Nationen sier administrerende direktør i Norges Skogeierforbund følgende:

– Det er ekstremt uvanlig at en statsråd får en slik reprimande av Stortinget.

Lahnstein mener Helgesen ikke har brukt det handlingsrommet som allerede finnes i lovverket, slik Stortinget ba om. Lahnstein krever derfor at Helgesen justerer kursen:

– Hvis ikke kan dette bli alvorlig for statsråden. Han er på veldig tynn is overfor Stortinget.