Norske Skogindustrier ASA slås konkurs - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Norske Skogindustrier ASA slås konkurs

I en børsmelding i dag har Norske Skogindustrier ASA meldt at de begjærer oppbud og innleverer begjæring om konkursbehandling. Selskapet understreker at driften ved fabrikkene likevel vil fortsette som normalt.

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

Norske Skogindustrier ASA (morselskapet i konsernet) har i dag meldt at de har i dag 19. desember innlevert en begjæring om konkursbehandling ved Oslo skifterett.

I en børsmelding fra selskapet understrekes det samtidig at selv om morselskapet (Norske Skogindustrier ASA) med det er konkurs, fortsetter driften i datterselskapet Norske Skog AS, som ikke er børsnotert. De sju fabrikkene, herunder de to norske i hhv. Skogn i Trøndelag og Saugbrugs i Halden, er en del av Norske Skog AS, og vil således bli drevet videre uten opphold.

Formelt er altså situasjonen nå at morselskapet i konsernet blir slått konkurs. Det betyr at alle aksjonærer og de usikrede kreditorer tape sine innskudd eller tilgodehavende. Datterselskapet med de sju fabrikkene vil fortsette driften og dette selskapet vil etter hvert bli lagt ut for auksjon. Trolig vil det ta flere måneder inn i 2018 før konkursen i morselskapet er gjennomført, og verdiene i datterselskapet er fastsatt, slik at en auksjon kan gjennomføres i praksis. Først når auksjonen er gjennomført, vil man få vite hvem som blir de nye eierne av Norske Skog AS, og dermed de sju fabrikkene. Per i dag er det de sikrede kreditorene fra Norske Skog ASA som kontrollerer datterselskapet.

Foreløpig er det Aker-konsernet i Norge som sammen med det internasjonale hedgefondet Oceanwood som har meldt sin interesse for å by på datterselskapet, men selskapet vil bli lagt ut i en åpen auksjon hvor det også kan være andre interessenter som ønsker å by.

I børsmeldingen som styret for morselskapet har sendt ut heter det at «beslutningen i styret er enstemmig og er fattet som et resultat av at det ikke lenger foreligger noen realistisk mulighet til å oppnå en frivillig rekapitalisering for Norske Skog konsernet». Videre skriver selskapet at «Norske Skogs drift vil fortsette å operere som normalt. For ansatte, leverandører og kunder vil det være normal drift uten endringer. Konkursen i Norske Skogindustrier ASA er av finansiell karakter og i all hovedsak kun relevant for aksjonærer og obligasjonseiere i Norske Skogindustrier ASA».

Styreleder Christen Sveaas legger i sin kommentar ikke skjul på at både han og styret er skuffet over at de ikke greide å få kreditorene med på en frivillig løsning om rekapitalisering:

– Styret og ledelsen i Norske Skogindustrier ASA har i lang tid arbeidet hardt for å oppnå en frivillig rekapitalisering av konsernet og derved unngå en konkursprosess for morselskapet. Dette arbeidet var langt fremskredet og hadde bred støtte i kapitalstrukturen i oktober og november 2017. Beslutningen i styret om å begjøre oppbud er derfor fattet med stor skuffelse over ikke å ha kommet i mål med dette arbeidet, skriver Sveaas i børsmeldingen.

Eilif Due, styreleder ALLSKOG og styremedlem i Norske Skogindustrier ASA.

Eilif Due, som er styreleder i ALLSKOG og styremedlem i Norske Skogindustrier ASA sier at han, som resten av styret i Norske Skogindustrier ASA, synes det er beklagelig at de ikke lyktes med sin plan om å få til en frivillig rekapitalisering av selskapet. Når det gjelder pengene som blant annet ALLSKOG og andre skogeierandelslag har tapt på å være aksjonærer i selskapet har Due tidligere kommentert dette for Skog.no, og sagt at skogeierandelslaget først og fremst har vært opptatt av å være en langsiktig og industriell eier for å sikre en god pris og sikker avsetning av norsk tømmer.

– Om ALLSKOG, som var med på å etablere selskapet i 1962, hadde hoppet av, så ville det ha gitt helt feil signal, uttalte Due til Skog.no den 14. september i år, da konkursspøkelset for alvor begynte å true morselskapet.

Due har ikke endret syn på dette selv om aksjekapitalen nå faktisk er tapt, men han synes det er synd at både ALLSKOG, andre skogeierandelslag og mange tusen private skogeiere som var blant de 22.000 aksjonærene nå taper alle pengene sine i selskapet.

– Det er ingen tvil om at vi aller helst skulle sett en annen løsning, men nå må vi forholde oss til at de største kreditorene har valgt dette. Som skogeiere må vi nå jobbe for å sikre at vi får en god industriell eier inn i datterselskapet, slik at de norske fabrikkene kan drives videre. Det er bare gjennom videre drift av fabrikkene at det kan skapes verdier i framtiden og det er videre drift på Skogn og i Halden som virkelig betyr noe for norske skogeiere og tømmeravsetningen i det langsiktige perspektivet, understreker han.

– Men i en situasjon hvor morselskapet slås konkurs og datterselskapet etter all sannsynlighet blir lagt ut for auksjon – hvor sikre kan vi være at det faktisk blir videre drift i Skogn og Halden i et langsiktig perspektiv?

– I en slik situasjon kan man aldri være sikker på noen ting, innrømmer Due innledningsvis. Han har likevel stor tro på at de norske fabrikkene vil overleve og drives videre i mange år framover.

– Nå vil det på kort sikt trolig ta et halvt års tid før vi vet endelig hvem som overtar eierskapet og styringen på datterselskapet med fabrikkene. Hvorvidt dette blir en industriell eier, er det foreløpig umulig å spå, men vi som er skogeiere må naturligvis håpe på og forsøke å påvirke der vi kan for å få til en slik løsning, sier han.

– Begge de norske fabrikkene er godt konkurransedyktige i dag, og de er således neppe truet av nedleggelse på kort sikt, men de trenger nyinvesteringer for å kunne utvikle nye produkter basert på trefiber. De kan ikke basere seg på å leve i hovedsak av papirproduksjon til evig tid, understreker han, og innrømmer at Norske Skogindustrier ASA, med sin gjeldssituasjon, ikke var i stand til å ta disse investeringene i fabrikkene.

– Det som er avgjørende for fabrikkene i Norge på lang sikt er at vi sikrer videre drift mens konkursen i morselskapet avvikles og at vi får inn industrielle eiere som er villig til å investere i selskapet og utvikling av nye produkter, slår Due fast.

Hvorvidt det blir Aker og Oceanwood eller andre interessenter som overtar, vil Due ikke spekulere i. Han vil heller ikke si om han foretrekker Aker/Oceanwood eller andre selskaper som hovedaktører på eiersiden framover.

Olav A. Veum er styreleder i AT Skog og i Norges Skogeierforbund. Han er også styreleder i Norsk Skogkapital AS.

Også Olav A. Veum, styreleder i Norges Skogeierforbund, beklager at Norske Skogindustrier ASA ikke greide å få til en rekapitalisering av selskapet.

– Det er trist og leit. Vi håpet i det lengste at styret skulle finne en frivillig løsning som også ga noe tilbake til aksjonærene og de usikrede långiverne. Når det dessverre ikke gikk, må vi bare konstatere fakta og jobbe videre for å sikre at datterselskapet sikres videre drift og et langsiktig og industrielt eierskap. Derfor er det gledelig, til tross for konkursen i morselskapet, at selskapet så tydelig slår fast at driften i datterselskapet vil fortsette uten stans, sier han til Skog.no.

– Det aller viktigste for oss som skogeiere nå blir å bidra til å sikre at det blir videre drift og et løft i forhold til framtidige investeringer, først og fremst ved de to norske fabrikkene, slår Veum videre fast.

– De norske skogeierandelslagene stiftet nylig investeringsselskapet Norsk Skogkapital AS. Kan dette selskapet være en aktør for å bidra til å sikre en industriell eier i datterselskapet i Norske Skog.

– Dette selskapet er dannet på generelt grunnlag for at skogeiernes organisasjoner skal kunne ta en rolle på eiersiden i norsk skogindustri. Selskapet er foreløpig heller ikke oppkapitalisert og hvorvidt dette selskapet spesielt, eller vi skogeiere generelt, kan eller skal spille en rolle i forbindelse med auksjonen rundt Norske Skog AS har vi foreløpig ikke diskutert. Dette er spørsmål vi må komme tilbake til, når vi vet mer om auksjonen og framtiden til datterselskapet. Det ville blitt løse spekulasjoner fra meg om jeg kommenterte dette nå, sier Veum.

– Hvordan ser norske skogeiere på en eventuell situasjon der Aker/Oceanwood overtar eierskapet i datterselskapet?

– Vi har registrert utspillet fra Aker-konsernet, men jeg ønsker ikke å spekulere i hvem som er mest sannsynlig til å vinne en auksjon. Vi i skogeiersamvirket har heller ingen preferanser i forhold til hvilke selskaper vi ønsker inn på eiersiden. Det eneste vi i prinsippet er opptatt av er at driften videreføres og at vi får en langsiktig eier som ønsker å investere for å drive fabrikkene videre på permanent basis. Det er utelukkende videre drift av fabrikkene som gir framtidige verdier, både for de framtidige eierne og for oss skogeiere – i form av råvareleverandører, understreker Veum.

– Har du tro på at de norske fabrikkene faktisk blir videreført på lang sikt?

– I utgangspunktet har jeg det. De to norske fabrikkene produserer i dag med høy kapasitetsutnyttelse og med god markedstilgang, og er dermed godt drivverdige på kort sikt. Styret i Norske Skogindustrier ASA har selv sagt at det må investeres i fabrikkene for at de skal kunne utvikle nye produkter for et framtidig marked. Nettopp derfor er vi skogeiere opptatt av å få en industriell eier som ønsker å investerer for å drive selskapet videre, framfor en kapitalforvalter eller et selskap som spekulerer i kortsiktige finansielle gevinster. I en auksjon om selskapet kan dessverre ingen garantere hvem som kommer inn på eiersiden, men vi som skogeiere vil forsøke å påvirke, og eventuelt bidra, for å sikre langsiktige industrielle eiere, understreker Veum – dog uten å røpe noe om hvordan han ser for seg at skogeierne skal kunne bidra.

– Til det er vi altfor tidlig i prosessen, slår han fast.

Les tidligere saker publisert på Skog.no om situasjonen i Norske Skogindustrier under. Red.

access_time Sist oppdatert