Avtaler - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Avtaler

På denne siden finner du standardavtaler som Norges Skogeierforbund har fremforhandlet.

Avtalene tilbys som en medlemsfordel, og de er derfor ikke fritt tilgjengelig. For tilgang til dem ber vi deg kontakte ditt skogeiersamvirke:

Allskog: firmapost@allskog.no

AT Skog: Simon Thorsdal, simon.thorsdal@atskog.no, eller på telefon: 97759033

Glommen Mjøsen Skog: post@glommen-mjosen.no, eller på telefon: 62435300

Viken Skog: post@viken.skog.no, eller på telefon 32103000

Avtaler knyttet til diverse formål:

 • Oversikt over lover som angår kontrakter og avtaler
 • Normalvedtekter for skogsbilveglag
 • Private skogsbilveier – ansvarsforhold
 • Standardavtale mellom grunneier og bergindustri – fullversjon
 • Standardavtale mellom grunneier og bergindustri – avtaletekst

Avtaler knyttet til hytter/hytteutleie:

 • Kjøpekontrakt for hyttetomt
 • Feste av tomt til fritidsbebyggelse
 • Festekontrakt for tomt til fritidsbolig
 • Oppsigelse av festekontrakt
 • Veiledning til oppsigelse av festekontrakt
 • Åremålsutleie av hytter eller andre husvære
 • Intensjonsavtale – forretningsavtale om kommersielle aktiviteter i utmark
 • Avtale om tilrettelegging og merking av skiløyper
 • Hest på fremmed grunn – fullversjon
 • Hest på fremmed grunn – forenklet avtale

Avtaler knyttet til jakt/jaktutleie:

 • Kontrakt for leie av areal til storviltjakt
 • Leiekontrakt for hjorteviltjakt
 • Leiekontrakt for småviltjakt
 • Avtale om håndtering av fallvilt og ettersøk av skadet hjortevilt
 • Avtale om ettersøkshund

Avtaler knyttet til fiske/utleie av fiskerettigheter

 • Avtale om innmelding i en fiskeadministrasjon
 • Avtale om vilt- og fiskeoppsyn
 • Avtale om fiskeoppsyn
 • Kontrakt for leie av fiske
 • Kontrakt for leie av fiskerett til yrkesfiske eller øvrig fiske med faststående redskap

Avtaler knyttet til utøvelse av friluftsliv og ferdsel i utmark:

 • Normalvedtekter for utmarkslag
 • Avtale om kommersielle aktiviteter i utmark
 • Avtale om friluftsliv og ferdsel i kulturlandskapet
 • Avtale om tilrettelegging og merking av skiløyper
 • Avtale om tilrettelegging og merking av turstier
 • Avtale om retningslinjer for O-idrettens forhold til naturmiljø og rettighetshaverere
 • Kontrakt om leie av grunn til alpinanlegg

Avtaler knyttet til kraft:

 • Avtale om rettigheter for luftledningsanlegg
 •  Avtale om rettigheter for Kabelanlegg
 •  Avtale om rettigheter for frittstående Nettstasjon

Avtaler knyttet til fallrettigheter:

 • Intensjonavtale om felles utnyttelse av fallretter til utbygging av småkraftverk
 • Avtale mellom fallrettighetseiere om felles utnyttelse av fallretter

Avtaler knyttet til militær aktivitet:

 • Intensjonsavtale vedrørende standardavtalen om Forsvarets adgang til øvelser i privat utmark