Klimanytte ved økt bruk av tre - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Klimanytte ved økt bruk av tre

For å redusere de fossile klimagassutslippene, trenger vi fornybare alternativer til fossil energi og vareproduksjon. Trevirke fra skogen kan brukes til å lage mange av de produktene som lages av olje i dag.

Store deler av verdens energi- og vareproduksjon er basert på fossile råvarer. Skal vi greie klimamålene, må denne produksjonen erstattes med fornybare alternativer som ikke tilfører ekstra CO2 til atmosfæren.
Alt som lages av olje, kan i utgangspunktet også lages av tre. Derfor viser FNs klimapanel at vi må produsere og bruke mer trevirke. I scenarier hvor vi når klimamålene, er den globale hogsten og uttak av trevirke forutsatt å øke med 51-200 prosent.


Det vil likevel være krevende å produsere nok trevirke til å dekke etterspørselen globalt. Optimal bruk av ressursen er nødvendig, der den beste kvaliteten tømmer går til byggematerialer og høyverdige produkter med lang levetid, mens massevirke, rester, avfall og sidestrømmer utnyttes i annen industri og til energiproduksjon.


Den høyeste klimanytten får man når trevirket benyttes i produkter med lang levetid, der karbonet forblir lagret i produktene. Byggematerialer og møbler er eksempler på treprodukter med lang levetid. Å bruke tre i bygg gir også klimaeffekt i form av reduserte utslipp tilknyttet produksjon av mer utslippsintensive byggematerialer.


Det er ikke alt trevirke som kan bli til trelast. Massevirke, flis fra trelastproduksjon, energivirke og hogstavfall er sortimenter som imidlertid kan benyttes til produksjon av en hel rekke andre produkter. Tre kan bli til alt fra papp og papir, til tekstiler, sminke, maling, plast, drivstoff, dyrefôr og mye mer. Når man benytter tre i stedet for fossile råvarer til å produsere slike produkter, reduserer vi de fossile klimagassutslippene. Det er disse utslippene det haster å redusere dersom vi skal klare klimamålene.


I Klimakur 2030 har man vurdert en rekke tiltak for hvordan vi kan redusere utslippene i ikke-kvotepliktig sektor i Norge med 50 prosent innen 2030. Konvertering fra fossil energi til bioalternativer, som f. eks. tre, står for en betydelig andel av utslippsreduksjonspotensialet (7,2 mill. tonn CO2-ekvivalenter i perioden 2021-2030). Dette innebærer blant annet økt bruk av biodrivstoff i veitrafikk, skipsfart og anleggsmaskiner, konverteringstiltak innen energiforsyning og oppvarming, og økt bruk av biomasse i smelteverksindustri og asfaltproduksjon.

Vil du lære mer om klimanytten ved bruk av tre, les her.