Stort behov for ny industri - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Stort behov for ny industri

Politikere og skognæringen er samstemte om at det må satses på fastlandsindustri i Norge. Det kan bety mer statlige penger til investering og forskning for skognæringens del.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

Politikerne som var samlet til webinaret «Ny industri – greier Norge omstillingen» er enige om at vi må klare å skape ny fastlandsindustri i Norge, og at skognæringen blir en viktig del av løsningen.

– Hvordan skal vi få til økte investeringer i fastlandsindustrien, og hvorfor er det viktig at vi satser på denne industrien, spurte Per Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

Et av svarene fra Mat- og landbruksminister Olaug Bollestad er at regjeringen vil fortsette å utvikle og styrke de statlige investeringsordningene som finnes gjennom Enova og Investinor. I tillegg vil de øke bevilgningene til forskning og innovasjon, samt fortsette å bygge veier og broer for å få ut tømmer på en effektiv måte.

– Vi står foran en omstilling, og vi skal bli mindre oljeavhengige. Skogen og skognæringen er en viktig del av denne omstillingen, sier Bollestad.

Geir Pollestad (Sp) er ikke uenig i virkemidlene, men peker på at dagens regjering fremstår litt vel fornøyde med egen innsats.

Mer statlig kapital

– Det må mer statlig kapital inn. Det investeres for lite i ny industri, sier Pollestad som også markerer seg mot vern, og mener for mange politikere er for opptatt av at skog må vernes.

Nils Kristen Sandtrøen (Ap) er opptatt av å verne arbeidsplassene og peker på at industri som utnytter tømmerstokken er en del av løsningen her.

– I 21 norske kommuner står cirka 40 prosent av den norske befolkningen i arbeidsfør alder utenfor arbeidslivet. Mange av disse bor i den delen av Innlandet som baserte seg på skog og skognæringen tidligere, sier Sandtrøen som mener at utdanningspolitikken i Norge må legges om slik at unge får praktiske ferdigheter.

– På den måte kan vi igjen få i gang et produserende og verdiskapende samfunn, sa Sandtrøen.

Guro Angell Gimse (H) slo fast at politikerne må se på avkastningskravene i de ulike statlige investerings- og støtteordningene.  

Dette er næringslivet også enige i. Sven Ombudstvedt i Norske Skog var en av innlederne under webinaret. Han forklarte litt om bakgrunnen for at Norske Skog nå investerer stort i utlandet for å produsere emballasje, og ikke i Norge.

– Utfordringen med å få dette til i Norge er at det er dårlig tilgang på kapital, avkastningskravet er for høyt. I tillegg ser vi dessverre at prisingen på utslipp er for lav. Andre land utnytter også handlingsrommet som gis av EU på en bedre måte enn Norge, sier Ombudstvedt.

Alvorlig situasjon

Webinaret brukte rapporten «Ny industri – greier Norge omstillingen?» fra AgriAnalyse som utgangspunkt. Rapportens budskap er blant annet at Norge må ha noe å leve av etter oljen, og at Norge allerede er på etterskudd. Investeringene i industri i Norge har det siste tiåret ligget på rundt 25 milliarder kroner pr år. Dette er et nivå som ikke engang er tilstrekkelig til å opprettholde nåværende produksjonskapasitet.

Christian Anton Smedshaug i AgriAnalyse mener situasjonen er alvorlig.

– Vi har gått fra å være et industriland med olje til å bli et oljeland med industri. Til tross for at vi utvinner mest petroleum i verden per person er vi likevel i ferd med å gå til null i balanse total sett. Det nye året åpner med å vise alvoret i situasjonen. Handelsunderskuddet for fastlandsNorge i 2020 ble på minus 312 milliarder kroner. Det er en forverring på 12,5 prosent fra i fjor, og for første gang er det over 300 milliarder kroner. Da dagens regjering overtok i 2013 var underskuddet 153 milliarder. Det er altså mer enn doblet etter at Norge erklærte omstilling, sier Smedshaug.

Vi må bruke hele verktøykassa

To av de andre innlederne på webinaret var administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Oljeinntektene vil bli lavere framover, og derfor må vi investere mer i fastlandsindustrien, sier Almlid. Han understreker at vi må ta utgangspunkt i våre naturgitte fortrinn, og områdene der vi har kompetanse, når vi skal utvikle fastlands-industrien.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen sier at vi må drive en aktiv næringspolitikk og ta hele landet i bruk. Også hele verktøykassa må tas i bruk, understreker Gabrielsen, og nevner spesielt offentlige innkjøp og statlig eierskap. Skogressursene er et område vi bør satse på i Norge. Det kan bidra til både å innfri klimaforpliktelsene og å skape arbeidsplasser, mener Gabrielsen.

Investerer fremdeles i olje

Olav Veum, styreleder i Norges Skogeierforbund er tydelig på at vi må satse fornybart når vi tenker ny industri.

– Kimakrisen er vår tids største utfordring. Vi må klare å basere det økte forbruket og produksjonen på fornybare ressurser. Det krever at vi satser på skogen, sier Veum.

Han peker på at det gjøres sju ganger høyere investeringer i oljeindustrien enn i den landbaserte industrien.

Arne Rørå i Norskog understreker også at for næringen sin del er det utfordrende å bare fungere som en leverandør og eksportør. Næringen blir ekstra sårbar, og ustabiliteten kan gjøre at vi mister produksjonsleddet og entreprenørene. Dermed klarer vi heller ikke å utnytte høykonjunkturene.