Korona-tiltak gir mer aktivitet i skogen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Korona-tiltak gir mer aktivitet i skogen

Regjeringens tiltakspakke bidrar til å holde vedlike nøkkelkompetanse i skognæringa og øker verdiskapinga både på kort og lang sikt, sier Per Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

Stimuleringstiltakene regjeringen nå vil innføre går ut på å øke aktiviteten på tynning og på hogster med lange transportavstander. Tiltakspakka har et potensiale på om lag 700.000 m3 tømmer ut 2020.

Både regjeringspartiene og opposisjonen har gitt god respons på initiativet skognæringa har tatt for å holde hjula i gang i skogbruket. Norges Skogeierforbund er svært fornøyd med at ord har blitt til handling og at regjeringen nå setter inn stimuleringstiltak i skogbruket. Regjeringa bidrar med dette til å holde verdiskapinga oppe i skogbruket, sier administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Per Skorge.

Boligmarkedet er prega av koronakrisa. Det meldes om 25% lavere igangsetting av boliger og høye lager av tømmer hos industrien. I tillegg er det svikt i papirproduksjon hos Norske Skog i Halden.  Dette slår direkte ut i etterspørselen på tømmer. I april stod omkring halvparten av de totalt 700 hogstlaga uvirksomme. Det handler om mange små bedrifter som har en nøkkelkompetanse i verdikjeden. Det har derfor hastet med å sette i verk stimuleringstiltak og vi forutsetter at tiltakspakka gjøres gjeldende fra og med mai måned, sier Skorge.

Maskinentreprenørenes Forbund og Norges Skogeierforbund har tidligere regnet ut at det er langt billigere å holde hjula i gang enn å utbetale kontantstøtte og dagpenger.

Stimuleringstiltaka regjeringen går inn for koster 50 mill. kroner. Alternativet med at fellesskapet passivt utbetaler kontantstøtte og dagpenger ville kostet i overkant av 10 mill. kroner mer. Enda viktigere er det at tiltakspakka bidrar til å holde vedlike nøkkelkompetanse i skognæringa og øker verdiskapinga både på kort og lang sikt. Økt tynningsaktivitet gjør at vi kan levere mer kvalitetsvirke til byggenæringa i framtida. Det er viktig både for klima og for verdiskapinga i Norge, avslutter Skorge.

Det var stor interesse for regjeringens tiltakspakke for skogsentreprenørene.

– Jeg har lyttet til skog- og trenæringen og er glad for å kunne legge fram denne tiltakspakken som bidrag til å holde oppe hogstaktiviteten i skogbruket i denne krevende tiden. Jeg er imponert over de dyktige skogsentreprenørene jeg har møtt og den utrolig viktige jobben de gjør. Tiltakene vil også bidra til å holde hjulene i gang i den delen av skogindustrien som bruker mest massevirke. Midlene skal bli satt i arbeid så snart Stortinget har fattet sitt budsjettvedtak for revidert nasjonalbudsjett, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.